Рекламны санаа гайхалтай санаа

November 20, 2020
424
Views

Зар сурталчилгаа нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулахад зайлшгүй шаардлагатай алхам юм. Сонирхлыг нэмэгдүүлэх, олон нийтийн анхаарлыг татах нь маш чухал бөгөөд эдгээр брэндүүд бидний анхаарлыг хэрхэн татахаа маш сайн мэддэг байв. Тэд ухаалаг сурталчилгаа гаргахад ард нь ухаалаг удирдагчид байсан лавтай. Та бас ухаалгаар зараа хийгээрэй. Амжилт хүсье.

1.Шулуун үстэй болход тань бид туслана.

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

2.Эрүүл шүд ООны реклам

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

3.Өөр юу ч хамаагүй

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

4.Хог хаях нь таны тухай маш их зүйлийг хэлж өгдөг

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

5.Бусад үйлчилгээ харин DHL

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

6. Spartan Golf Club

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

7. ГЭРЭЛ

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

8. Цахилгаанаа зохистой хэрэглэе

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

9. Автобусанд байрлах кофе шоп

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

10. Шинэ жилээр Mercedes-Benz

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

11. Шөнө онгойно.

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

12. Маргааш өнөө орой эхэлнэ

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

13. Кофегаар амьдардаг хүмүүст зориулав

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

14.Чиний хувьд энэ бол зүгээр л бага ялгаа

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

15.Автобус зогсох бүрт ховордсон амьтан алга болдог

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

16.Илүү хурдан зүйл алга

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

17.Өндөр байшингийн хэмжээтэй бялуу нь Royal Baking Powder-д асуудалгүй байв

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

18. Байгаль эсвэл пластик?

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

19. Дундад насны хямрал / шөнө дундын хямрал

19 Ads That Hit the Spot and Got People’s Attention

Таны хийж байсан хамгийн бүтээлч зүйл юу вэ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Sand Download