Gmail хаяг шинээр нээх

June 21, 2021
10756
Views

Бидний өдөр тутмын хэрэглээ болсон мэйл хаягыг хэрхэн нээх талаар заавар орууллаа. Хамгийн түгээмэл ашигладагаар нь гүүглийн жи-мэйлыг сонголоо. Таньд амжилт хүсье.

 www.gmail.com Сайтруу нэвтэрч орно.

1.Create account гэсэн дээр дарна.

Clicking create an account link

2.Бүртгүүлэх хэсэг гарч ирнэ. Шаардлагатай мэдээллийг зааврын дагуу бөглөнө.

3.Дараа нь бүртгэлээ баталгаажуулахын тулд утасны дугаараа оруулна.

4.Та Google-ээс баталгаажуулах код бүхий мессеж таньд очих болно. Ирсэн тэр кодоо бөглөх талбарт бөглөнө.

5.Дараагийн алхамд өөрийн мэдээллийг харгалзах цонхонд бөглөнө.

6.Гэрээтэй уншиж танилцаад зөвшөөрөх дарна.Clicking the I Agree button

7.Ингээд таны бүртгэл үүслээ. 😀😀😀

Хичээлийг бичлэгээр үзэх бол 👇👇👇

https://youtu.be/RiX2jTzk_EI

Та өөрийн мэйл хаягаа олон зүйлд ашиглаж болох юм.

All Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Sand Download