Facebook устгах заавар

September 25, 2020
2621
Views

Та ямар нэгэн шаардлага гараад эсвэл ашигладаггүй хаягаа нэг мөр устгахаар бол доорх хэдхэн үйлдлийг дагаад хийхэд болно. Амжилт хүсье.

  1. Setting цэс рүү орно
  2. Доош гүйлгээд ACCOUNT OWNERSHIP AND CONTROL гэсэн хэсэг рүү ор
  3. DETACTIVE AND DELETE гэсэн хэсгийг сонгоно.
  4. Түр идэвхгүй болгох бол DETACTIVE 
  5. Бүр устгах бол DELETE ACCOUNT
  6. Та DELETE ACCOUNT эсвэл DETACTIVE болгосон тохиолдолд аккаунтруугаа 14 хоног бүү ороорой амжилт хүсье.
ЖИЧ: Энэ тохиргоо нь бүх төхөөрөмж дээр адилхан болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Sand Download